Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หยุด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (18 ก.ค. 2565)  
กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (01 ก.ค. 2565)  
อบรมให้ความรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง ให้กับครูผู้ดูแลเด็กทุกศูนย์ ในสังกัดของ อบต... (24 มิ.ย. 2565)  
ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565... (20 เม.ย. 2565)
ข่าวกรมบัญชีกลาง (11 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพ... (18 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (16 มี.ค. 2565)
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ... (15 มี.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก... (14 มี.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้... (14 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (08 มี.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบ... (01 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง มาตรการ การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงท... (01 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเ... (09 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถ... (02 ก.พ. 2565)
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ... (01 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต (17 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างข... (17 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน... (07 ก.ค. 2565)  

มอบของใช้จำเป็นให้กับครัว... (28 มิ.ย. 2565)  

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อม... (28 มิ.ย. 2565)  

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบ... (17 มิ.ย. 2565)

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประ... (16 มิ.ย. 2565)

นำส่งขยะอันตรายตามโครงการ... (09 มิ.ย. 2565)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก... (03 มิ.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการการขับเคล... (02 มิ.ย. 2565)

นางปิยวรรณ ศรีชัย นักพัฒ... (27 พ.ค. 2565)

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี ประ... (19 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจ... (11 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กผู้ประ... (29 มี.ค. 2565)

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ... (28 ก.พ. 2565)

านพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบ ... (24 ก.พ. 2565)

อบต.โคกทราย รับมอบถังขยะช... (17 ก.พ. 2565)

อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรมขอ... (10 ก.พ. 2565)

นางปิยวรรณ ศรีชัย นักพัฒ... (31 ม.ค. 2565)

อบต.โคกทราย ส่งต่อเเพมเพิ... (24 ม.ค. 2565)

นายเดชน์ทีปต์ ขาวทอง นาย... (21 ม.ค. 2565)

อบต.โคกทรายกับสำนักงานพัฒ... (17 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร... (19 ก.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินก... (27 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (01 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (01 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (01 ก.พ. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท... (19 ม.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (19 ม.ค. 2565)
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น (19 ม.ค. 2565)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (17 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (17 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (17 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (17 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินก... (14 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสส... (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ธ.ค. 2564)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 พ.ย. 2564)
ประกาศแก้ไขผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสั... (04 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th