Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสุมาลี นวลคำ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสุมาลี นวลคำ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสมพงค์ ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ สุขไกร
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางฤดีรัตน์ รักเงิน
ครู
Responsive image
ณัฐวัลย์ อินทสุวรรณ
ครู
Responsive image
นางสาวดวงเดือน หนูนุ่น
ครู
Responsive image
นางสุทธวรรณ แสงแก้ว
ครู
Responsive image
นางสาวภัททิยา เพ็ชรบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประภา ทองศรีจันทร์
ครู
Responsive image
นางสาวอุไรภรณ์ นะระโต
ครู
Responsive image
นางสุกัลยา ทองจันทร์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาลินี บุญมี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.หญิงอริสา วิลัยพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาววรรณิภา สังข์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นายสุรชัย แก้วเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวจิระภา บุญพลับ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นางสาวฉวีวรรณ อนุจร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวอรษา แท่นสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวสุณิษา เอี่ยมสุข
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวนุชรีย์ สังข์มัน
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
Responsive image
นางสาวอังคณา สีพุฒ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th