Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอวิรุทธ เอี่ยมสุข
ประธานสมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเกษม นวนทอง
รองประธานสมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล
เลขานุการสภา
Responsive image
นายบุญพบ ชูหมวด
ส.อบต.หมู่ ๑
Responsive image
นายสวัสดิ์ สีพุฒ
ส.อบต. หมู่ ๒
Responsive image
นายเกษม นวนทอง
ส.อบต. หมู่ ๓
Responsive image
นายสมชาย เรืองทอง
ส.อบต. หมู่ ๔
Responsive image
นายสหัส ไหมแก้ว
ส.อบต. หมู่ ๔
Responsive image
นางสาวสมบูรณ์ พุ่มแก้ว
ส.อบต. หมู่ ๕
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ศรีวิไล
ส.อบต. หมู่ ๕
Responsive image
นายกิตติพศ วงชะแดง
ส.อบต. หมู่ ๖
Responsive image
นายวิโชค บุญจันทร์
ส.อบต. หมู่ ๖
Responsive image
นายอำนวย ขุนนะ
ส.อบต. หมู่ ๗
Responsive image
นายสนิท ไหมแก้ว
ส.อบต. หมู่ ๗
Responsive image
นายอวิรุทธ เอี่ยมสุข
ส.อบต. หมู่ ๘
Responsive image
นายบุญยง วันทอง
ส.อบต. หมู่ ๘
Responsive image
นายลาบ จู้สวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ ๙
Responsive image
นายประสาร สุดสุข
ส.อบต. หมู่ ๑๐
Responsive image
นายสัญญา อุไรรัตน์
ส.อบต. หมู่ ๑๐
Responsive image
นายพิณ วรรณา
ส.อบต. หมู่ ๑๑
Responsive image
นายบุญณะ แก้วดี
ส.อบต. หมู่ ๑๒
Responsive image
นายอรุณ สุขไกร
ส.อบต. หมู่ ๑๒
Responsive image
นายสวิง จันทภาโส
ส.อบต. หมู่ ๑๓
Responsive image
นายออด แก่นแก้ว
ส.อบต. หมู่ ๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th