Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ธ.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมคณะกรรมการฯติดตามประเมินโครงการลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

15 ธ.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อพัฒนาวัดโคกทราย หมู่ที่ 3

14 ธ.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมทำความสะอาดศูนย์พักคอย Ci อบจ.ส่วนหน้า หมู่ที่ 3 ตำบลโคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

07 ธ.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย มอบถุงยังชีพของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 4,5,6และหมู่ที่ 10 จำนวน 25 ครัวเรือน

05 ธ.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะและถวายบังคม ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564

19 พ.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย มอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสมาคมคนตาบอดไทย จำนวน 3 ครัวเรือน

05 พ.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย มอบคู่มือความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.แก่ผอ.โรงเรียนวัดพรุพ้อ ครูโรงเรียนวัดโคกตะเคียน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่

04 พ.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งโดยการแจกคู่มือประชาชนเพื่อให้มีความรู้ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนผู้มาฉีดวัคซีน ณ วัดควนแสวง

26 ต.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ส่งมอบห้องน้ำให้กับนายจบ ทองเด็ด หมู่ที่ 9 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21 ต.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th