Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย ด้วยบาสโลป ไลน์เเดนซ์ และ รำไทย ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

14 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข หิ้วปิ่นโตไปวัด ณ วัดโคกทราย ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

07 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการ เสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (การฝึกอาชีพ)

02 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

28 ส.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566

18 ส.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

15 ส.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566

12 ส.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการรณรงค์และเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

17 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

14 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th