Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
LPA ปี พ.ศ.2564
ชุมชนหมู่บ้าน
(Local Performance Assessment: LPA)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ตารางที่ 1 การวางแผนพัฒนา
หมุนที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูล
ท่องเที่ยวที่ 3 การจัดการข้อตกลง
เช้าที่ 4 การบริการประชาชน
หมุนที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
หมุนที่ 6 การทำงานผลการปฏิบัติงาน
          กระจายย่อยที่ 1 การกระทำผลการปฏิบัติราชการ
          ย่อยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการคำนวณขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง (LPA)
          หมุนที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
          หมุนที่ 8 การทำภารกิจ
          หมุนที่ 9 การดำเนินการตามระเบียบของจังหวัด
 
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โกวยที่ 1 ความคืบคลาน
คลังที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
สั่นที่ 3 คุณภาพชีวิตและความอ่อนแอของชีวิตกับการทำงาน
กระจายที่ 4 ความสำคัญและมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมุนที่ 5 การดำเนินการสภาวัฒนธรรม
 
ด้านที่ 3 การบริหารงานและแนว
หมุนที่ 1 การจัดเก็บรายได้
หมุนที่ 2 การจัดระเบียบทำระเบียบ
หมีที่ 3 การจัดส่ง
คลังที่ 4 การบริหารการศึกษาการจัดทำบัญชีและรายงาน
การเงินที่ 4 การบริหารการเงินและการบัญชี
ก๋วยเตี๋ยวที่ 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลาดตระกูล
การเงินที่ 6 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานและแนว
 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
คืนที่ 1 หมอนหลัก
            1. ด้านถนนทางเดินและทางลาดยาง
            2. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
            3. น้ำเพื่อการกวนอิม
            4. การตรวจสอบอาคาร
วันที่ 2 สนับสนุนชีวิต
     หมวดย่อยที่ 1 การศึกษา
     หมุนย่อยที่ 2 กลุ่ม
     กระจายย่อยที่ 3 ให้สตรีและครอบครัว
     กลุ่มย่อยที่ 4 เสียและพัฒนาคนพิการและผู้สูงศักดิ์ / คนไร้มารยาท
     กระจายย่อยที่ 5 เสียผู้ย่อย
     ย่อยย่อยที่ 6 พัฒนาเด็กและจุดกำเนิด
จังหวะที่ 3 การวางแผนการจัดการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
            กระจายย่อยที่ 1 ย่อยอาชีพ
            กระจายย่อยที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยว
อ่านที่ 4 สนทนาทางธรรมและประชาชาติ
          กระจายที่ 1 การแพร่กระจายและศาสนา
          ม้วนย่อยที่ 2 ลับสมอง
ปั่นป่วนที่ 5 การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          ย่อยสลายที่ 1 การป้องกันและปั่นป่วน
          กระจายย่อยที่ 2 ให้กระจายในชุมชน
          แผ่กระจายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คลังที่ 6 การบริหารจัดการและการบังกลาเทศ
          ปั่นย่อยที่ 1 ช่วงปลาย
          ปั่นย่อยที่ 2 น้ำเสีย
          คลังย่อยที่ 3 ขยะ
          หมุนย่อยที่ 4 การหมุนเงิน
          ซื้อขายย่อยที่ 5 ชาติเรือนกระจก
 
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
ม้วนที่ 1 จัดเรียงและการจัดกิจกรรม
ม้วนที่ 2 การเปิดข้อมูลช่องโหว่และการมีส่วนร่วม
ระเบียบที่ 3 การมีระบบ / การจัดการกับเรื่องร้องเรียน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th