Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายขจรพงศ์ มีขำ
ปลัด อบต.โคกทราย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวเจะฮายาตี หะยีเตะ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวปราณี จู้สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางนริศรา คำสุวรรณโณ
นิติกร
Responsive image
นางอรษา สุวรรณจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางขนิษฐา ปานกำเนิด
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอาทิตย์ นิ่มละมุล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นางปิยวรรณ ศรีชัย
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายคเชนทร์ ณรงค์รัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายศราวุธ ฆังคะมะโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางวิมล วิริยการนนท์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายเกรียงไกร อุทัยรังษี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายจักรพงศ์ รัตนสุวรรณ์
ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร
Responsive image
นางสาวโยสิตา พรหมบุญแก้ว
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายไพจิตร สัมปชาโน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
น.ส.กมลวรรณ หนูแก้ว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสุรัชดา พรมเมฆ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายบุญเลิศ ทองดี
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายนงค์ แก้วหนู
นักการภารโรง
Responsive image
นางโสภา เสียงแจ้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธวัชชัย แก้วหนู
ยาม
Responsive image
นางชม แก่นทอง
คนครัว
Responsive image
นายศราวุธ เพ็ชรบุญ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
น.ส.รัตติการ พรหมเมฆ
คนงานทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th