Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายขจรพงศ์ มีขำ
ปลัด อบต.โคกทราย 084-746-7296
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวเจะฮายาตี หะยีเตะ
หัวหน้าสำนักปลัด 082-268 9518
Responsive image
Responsive image
นางสาวปราณี จู้สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล 090-224-9224
Responsive image
นางนริศรา คำสุวรรณโณ
นิติกร 063-079-3162
Responsive image
นายเอกวัฒน์ เจิมขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน 0872991996
Responsive image
นางอรษา สุวรรณจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 084-857-6909
Responsive image
นางขนิษฐา ปานกำเนิด
เจ้าพนักงานธุรการ 081-093-9003
Responsive image
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองเอื้อ
นักจัดการงานทั่วไป 084-963-2919
Responsive image
นายอาทิตย์ นิ่มละมุล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 082-734-8747
Responsive image
นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี
นักวิชาการสาธารณสุข 082-818-3945
Responsive image
นางปิยวรรณ ศรีชัย
นักพัฒนาชุมชน 087-272-4065
Responsive image
นายคเชนทร์ ณรงค์รัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 093-645-5004
Responsive image
นายศราวุธ ฆังคะมะโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 081-608-1081
Responsive image
นางวิมล วิริยการนนท์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 086-317-9822
Responsive image
นายเกรียงไกร อุทัยรังษี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 082-429-2490
Responsive image
นางสาวโยสิตา พรหมบุญแก้ว
ผช.นักทรัพยากรบุคคล 087-917-8028
Responsive image
นายไพจิตร สัมปชาโน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-963-3158
Responsive image
น.ส.กมลวรรณ หนูแก้ว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 097-043-3346
Responsive image
นางสาวสุรัชดา พรมเมฆ
คนงานทั่วไป 095-014-8879
Responsive image
นายบุญเลิศ ทองดี
พนักงานขับรถยนต์ 065-629-1938
Responsive image
นายนงค์ แก้วหนู
นักการภารโรง -
Responsive image
นางโสภา เสียงแจ้ว
คนงานทั่วไป 085-077-8959
Responsive image
นายธวัชชัย แก้วหนู
ยาม 065-605-0445
Responsive image
นางชม แก่นทอง
คนครัว 081-083-8556
Responsive image
น.ส.รัตติการ พรหมเมฆ
คนงานทั่วไป 080-547-5071

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th