Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ.ส.ต.พยูร ไหมแก้ว
ปลัด อบต.โคกทราย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสาธิต รักเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวปราณี จู้สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคลากร
Responsive image
นางนริศรา คำสุวรรณโณ
นิติกร
Responsive image
นางณัฐวรรธ์น มูสิกพงศ์
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางอรษา สุวรรณจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางขนิษฐา ปานกำเนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นายไพจิตร สัมปชาโน
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
Responsive image
น.ส. โยสิตา พรหมบุญแก้ว
ผู้ช่วยบุคลากร
Responsive image
นางสาวกมลวรรณ หนูแก้ว
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
Responsive image
นายคเชนทร์ ณรงค์รัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายศราวุธ ฆังคะมะโน
ผช.จนท.ธุรการ
Responsive image
นางวิมล วิริยการนนท์
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายจารุพงษ์ อุทัยรังษี
ผช.จนท.ป้องกันฯ
Responsive image
นายจักรพงศ์ รัตนสุวรรณ์
ผช.จนท.การเกษตร
Responsive image
นางสาววรรณา ช่วยไกร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวสุรัชดา พรหมเมฆ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวรัตติการ พรหมเมฆ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายศราวุธ เพ็ชรบุญ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายบุญเลิศ ทองดี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายนงค์ แก้วหนู
นักการภารโรง
Responsive image
นางโสภา เสียงแจ้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นางชม แก่นทอง
คนครัว

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th