Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ภาพกิจกรรม สปสช.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย

19 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโภชนาการเเบบครบวงจรเด็กและผู้ปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย ณ โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น

11 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการค่ายพุทธบุตรต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนบ้านควนเเหวง ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

01 ก.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย

18 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย

12 พ.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแผนงานดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลและสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโคกทราย

08 พ.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการสร้างเสริมสุขและป้องกันโรค ประจำปี 2566

06 ก.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางอรุณทิพย์ สนิบากอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลชะรัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

30 ส.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการสูงวัยใส่ใจดูเเลข้อเข่าเสื่อมโดยจิตอาสา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโคกทราย ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

30 ส.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโล๊บ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกทราย ณ หอประชุมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th