Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ภาพกิจกรรม สปสช.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 พ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย เพื่อร่วมจัดทำแผนสุขภาพประจำตำบล กำหนดหลักเกณฑ์ ดำเนินงานและบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน

14 ต.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการ 3 กลุ่มวัยต้านภัย ใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.อบต.โคกทราย

29 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการมหัศจรรย์ 1000วันแรกแห่งชีวิต สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.อบต.โคกทราย

20 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนวัดโคกตะเคียน

03 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการโภชนาการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โดยการสนับสนุนของกองทุน สปสช.อบต.โคกทราย

03 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการโภชนาการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โดยการสนับสนุนของกองทุน สปสช.อบต.โคกทราย

27 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2564 ของ ชมรม อสม.รพ.สต. บ้านควนเพ็ง โดยรับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต โคกทราย

20 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2564

23 ก.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

14 ก.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ของโรงเรียนวัดโคกตะเคียน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th