Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายปราถนา ชนาธิป
นายช่างโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นางอุทุมพร พรรตุยู
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายธวัชชัย ปานเขียว
วิศวกร
Responsive image
นายวิเชียร ชนะสิทธิ์
นายช่างโยธา
Responsive image
นายชอุ่ม แก้วเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นายชาตรี รัตนะวงค์
ผช.จพง.ประปา
Responsive image
นายศภุวัตร อิสโร
ผู้ช่วยช่างโยธา
Responsive image
Responsive image
นายวีระพงค์ ชูหมวด
ผช.จพง.ประปา
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ บัวศรี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายพิษณุ ศิวะปะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายประเจอะ คงศรี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวธัญชนก บุญจันทร์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวพิทยาพร แซ่อึ่ง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชาญวิทย์ แขกเพ็ง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายทักษนัย รักเงิน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอดิศร สุยหนู
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายธีระพงษ์ กลิ่นน้อย
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th