Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายณรงค์ ชูดวง
ผอ.กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายวิเชียร ชนะสิทธิ์
นายช่างโยธา
Responsive image
นายธวัตชัย หมุนนุ้ย
นายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นางมุจลินทร์ คล้ายแก้ว
นายช่างโยธา 081-092-1220
Responsive image
นางอุทุมพร พรรตุยู
จพง.ธุรการ 089-563-5301
Responsive image
นายสุวิชชา มุณีแนม
นายช่างเขียนแบบ 089-736-1898
Responsive image
นายวีระพงค์ ชูหมวด
ผช.จพง.ประปา 094-491-5398
Responsive image
นายสมศักดิ์ บัวศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา 086-491-0690
Responsive image
นายพิษณุ ศิวะปะ
พนักงานขับรถยนต์ 086-491-0695
Responsive image
นายชอุ่ม แก้วเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา 080-711-6171
Responsive image
นายชาตรี รัตนวงศ์
ผช.เจ้าพนักงานประปา
Responsive image
นางวรรณา พลูแก้ว
คนงานทั่วไป 062-070-8346
Responsive image
นางสาววรรณา บุญศิริ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 086-962-5811
Responsive image
นายทักษนัย รักเงิน
คนงานทั่วไป 093-362-8307
Responsive image
นายอดิศร สุยหนู
คนงานทั่วไป 099-364-9320
Responsive image
นายแบบ แก้วหนู
พนักงนผลิตน้ำประปา 094-315-1942
Responsive image
นายธีระพงษ์ กลิ่นน้อย
พนักงานผลิตน้ำประปา 064-260-3719
Responsive image
นายศราวุฒิ ทรงสกุล
คนงานทั่วไป 063-910-1403
Responsive image
นายชิษณุพงษ์ แก้วเจริญ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายณัฐวัตร ชูสัง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายกรวิทย์ ศิริ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสิทธิพล แก้วชู
Responsive image
นางสาวจิราพร สุวรรณจันทร์
คนงานทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th