Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
นายวิเชียร ชนะสิทธิ์
นายช่างโยธา รักษาการ ผอ.กองช่าง 093-773-3871
Responsive image
Responsive image
นางอุทุมพร พรรตุยู
เจ้าพนักงานธุรการ 089-563-5301
Responsive image
นายธวัตชัย หมุนนุ้ย
นายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นางมุจลินทร์ คล้ายแก้ว
นายช่างโยธา 081-092-1220
Responsive image
นายชาตรี รัตนะวงค์
ผช.จพง.ประปา 086-491-0725
Responsive image
นายศภุวัตร อิสโร
ผู้ช่วยช่างโยธา 081-698-2444
Responsive image
นายวีระพงค์ ชูหมวด
ผช.จพง.ประปา 094-491-5398
Responsive image
นายสมศักดิ์ บัวศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา 086-491-0690
Responsive image
นายพิษณุ ศิวะปะ
คนงานทั่วไป 086-491-0695
Responsive image
นายชอุ่ม แก้วเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา 080-711-6171
Responsive image
นายประเจอะ คงศรี
คนงานทั่วไป 061-231-4013
Responsive image
นางสาวธัญชนก บุญจันทร์
คนงานทั่วไป 086-969-4265
Responsive image
นางวรรณา พลูแก้ว
คนงานทั่วไป 062-070-8346
Responsive image
นางวรรณา บุญศิริ
คนงานทั่วไป 086-962-5811
Responsive image
นายทักษนัย รักเงิน
คนงานทั่วไป 093-362-8307
Responsive image
นายพงศกร ทองจันแก้ว
คนงานทั่วไป 082-211-4244
Responsive image
นายอดิศร สุยหนู
คนงานทั่วไป 099-364-9320
Responsive image
นายแบบ แก้วหนู
คนงานทั่วไป 094-315-1942
Responsive image
นายธีระพงษ์ กลิ่นน้อย
คนงานทั่วไป 064-260-3719
Responsive image
นายณรงค์ชัย รักนุ้ย
คนงานทั่วไป 098-262-8362
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th