Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
นายวิเชียร ชนะสิทธิ์
นายช่างโยธา รักษาการ ผอ.กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นางอุทุมพร พรรตุยู
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายธวัตชัย หมุนนุ้ย
นายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นางมุจลินทร์ คล้ายแก้ว
นายช่างโยธา
Responsive image
นายชาตรี รัตนะวงค์
ผช.จพง.ประปา
Responsive image
นายศภุวัตร อิสโร
ผู้ช่วยช่างโยธา
Responsive image
นายวีระพงค์ ชูหมวด
ผช.จพง.ประปา
Responsive image
นายสมศักดิ์ บัวศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นายพิษณุ ศิวะปะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชอุ่ม แก้วเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นายประเจอะ คงศรี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวธัญชนก บุญจันทร์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางวรรณา พลูแก้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางวรรณา บุญศิริ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายทักษนัย รักเงิน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายพงศกร ทองจันแก้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอดิศร สุยหนู
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายแบบ แก้วหนู
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธีระพงษ์ กลิ่นน้อย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายณรงค์ชัย รักนุ้ย
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th