Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน    อัตรา ดังนี้

๑.       นิติกร ๓-๕/๖ ว                                                                            จำนวน ๑ อัตรา

๒.     เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑-๓/๔                   จำนวน ๑ อัตรา

๓.      เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕                                                            จำนวน ๑ อัตรา

๔.      นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ ว                                             จำนวน ๑ อัตรา

๕.     วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ ว                                                                 จำนวน ๑ อัตรา

๖.      ช่างเขียนแบบ ๑-๓/๔                                                                   จำนวน ๑ อัตรา

๗.     นายช่างไฟฟ้า ๒-๔/๕                                                                 จำนวน ๑ อัตรา

๘.     นักบริหารงานการศึกษา ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา)              จำนวน ๑ อัตรา 
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับโอน (ย้าย) มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2555