Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๒ อัตรา ดังนี้
                    ๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๒. นิติกร ๓-๕/๖ ว  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๓. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑-๓/๔   จำนวน  ๑  อัตรา
    ๔. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๕. เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๖. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ ว  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๗. วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ ว  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๘. เจ้าพนักงานธุรการ
๙. เจ้าพนักงานการประปา
    ๑๐.ช่างเขียนแบบ ๑-๓/๔   จำนวน  ๑  อัตรา
    ๑๑.นายช่างไฟฟ้า ๒-๔/๕   จำนวน  ๑  อัตรา
    ๑๒.นักบริหารงานการศึกษา ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา

สามารถสอบถามรายละเอียดการรับโอน (ย้าย) มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘-๙ ในวันและเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2555