Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2564 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์กา... (07 ต.ค. 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งของ ปปช. ประจำ... (04 ต.ค. 2564)  
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรายใหม่ (30 ก.ย. 2564)  
แจ้งการไม่ต้องมายืนยันตัวตน ของผู้สูงอายุและผู้พิการ (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสา... (08 ก.ย. 2564)
รณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด (25 ส.ค. 2564)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (25 ส.ค. 2564)
ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยในศูนย์แยกกักตัวในชุม... (16 ส.ค. 2564)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (10 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (30 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณารวบรวม ปรับปรุง ร่า... (16 ก.ค. 2564)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (15 ก.ค. 2564)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (15 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนของคนพิการ (14 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (13 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (13 ก.ค. 2564)
มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้กับคนพิการทางสายตา (12 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (08 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา (14 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติ (29 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง... (07 ต.ค. 2564)  

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชท... (28 ก.ย. 2564)  

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกั... (17 ก.ย. 2564)  

ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมั... (02 ส.ค. 2564)

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 25... (23 ก.ค. 2564)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (15 ก.ค. 2564)

เข้าวัดปฏิบัติธรรม (23 พ.ย. 2563)

โครงการเข้าวัดฟังธรรม นำช... (19 มิ.ย. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (17 ธ.ค. 2562)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (26 ก.ย. 2562)

โครงการรักษ์ สุขภาพใส่ใจส... (23 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (12 ก.ย. 2562)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมนำชี... (07 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (05 ก.ย. 2562)

โครงการลูกหลานรุ่นใหม่ ใส... (03 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพ... (27 ส.ค. 2562)

โครงการแอโรบิคแดนซ์บาสโลบ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการตรวจเลือดหาสารพิษต... (26 ส.ค. 2562)

โครงการค่ายต้านภัยยาเสพติ... (21 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางห... (09 ก.ย. 2564)  
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสายทางหลวงท้องถิ... (07 ก.ย. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ส.ค. 2564)  
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายเกาะสัก-หลาหยีน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเล... (16 ก.ค. 2564)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายหลังอนามัยควนปอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 โดย... (15 ก.ค. 2564)
ประกาศแผยแพร่การจัดซื้ออจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18 มิ.ย. 2564)
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (20 พ.ค. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร... (01 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หม... (07 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธ... (07 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (04 ม.ค. 2564)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th