Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค... (11 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (09 ม.ค. 2566)  
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (27 ธ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (16 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.โคกทราย เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม สร้างพื้นที่สีเขียว "ใน... (20 ต.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 (10 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.โคกทราย เรื่อง การประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและค... (28 ก.ย. 2565)
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับพี่น้องชาวตำบลโคกทราย ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกน... (21 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับพี่น้องชาวตำบลโคกทรายได้ทราบและให้ปฏ... (21 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลิกสรรพนักงานจ้างข... (06 ก.ย. 2565)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางอรุณทิพย์ สนิบากอ นั... (06 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื... (02 ก.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (22 ส.ค. 2565)
นัดประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (22 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (11 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ หยุด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (18 ก.ค. 2565)
กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (01 ก.ค. 2565)
อบรมให้ความรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง ให้กับครูผู้ดูแลเด็กทุกศูนย์ ในสังกัดของ อบต... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565... (20 เม.ย. 2565)
ข่าวกรมบัญชีกลาง (11 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.โคกทราย ข้าราชการ แล... (06 ธ.ค. 2565)  

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป... (21 ต.ค. 2565)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (15 ก.ย. 2565)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน... (06 ก.ย. 2565)

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน... (07 ก.ค. 2565)

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อม... (28 มิ.ย. 2565)

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบ... (17 มิ.ย. 2565)

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประ... (16 มิ.ย. 2565)

นำส่งขยะอันตรายตามโครงการ... (09 มิ.ย. 2565)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก... (03 มิ.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการการขับเคล... (02 มิ.ย. 2565)

นางปิยวรรณ ศรีชัย นักพัฒ... (27 พ.ค. 2565)

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี ประ... (19 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจ... (11 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กผู้ประ... (29 มี.ค. 2565)

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ... (28 ก.พ. 2565)

านพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบ ... (24 ก.พ. 2565)

อบต.โคกทราย รับมอบถังขยะช... (17 ก.พ. 2565)

อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรมขอ... (10 ก.พ. 2565)

นางปิยวรรณ ศรีชัย นักพัฒ... (31 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร... (27 ม.ค. 2566)  
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,900 ชุด (20 ธ.ค. 2565)  
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14 ธ.ค. 2565)  
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา (13 ธ.ค. 2565)
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (06 ธ.ค. 2565)
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรท... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (17 พ.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินก... (17 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราค... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายพรุพ้อ-ควนเพ็งรหัสท้... (25 ต.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุพ้อ-ควนเพ... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (26 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายหนองผักบุ้ง-ป่าไม้ไผ่... (16 ก.ย. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟั... (16 ก.ย. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอ... (16 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัดโคกตะเคียน ร... (16 ก.ย. 2565)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายควนหินแท่่น-หนองโอน รหัสทางหลวงท้องถิ่... (15 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th