Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ธ.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคและคัดกรองวัณโรคปอด กลุ่ม ส.อบต.โคกทราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กำนันตำบลโคกทราย และ อสม.ภายในตำบลโคกทราย

26 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโภชนาการแบบครบวงจรเด็กและผู้ปกครอง

23 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการรักษ์ สุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม

12 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (H.I.V.)

07 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการเข้าวัดฟังธรรมนำชีวิต ปีงบประมาณ 2562

05 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3

03 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการลูกหลานรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ

27 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

26 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างในประชาชน ผู้ผลิตและผู้บริโภค (กลุ่มเสี่ยง)

26 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th